Tenin’ny Filoha

Tenin’ny Filoha

Filohan'ny CPMAnisan’ny zavatra tsy azo ihodivirana amin’izao andron’ny fanatontoloana izao ny lafiny serasera, fa indrindra raha fampandrosoana no resahina. Mitana anjara toerana lehibe amin’ny asa fampandrosoana mantsy ny serasera.

Tsy manao ambanin-javatra izany ny CPM na ny firaisankinan’ny tantsaha eto Madagasikara, izay sehatra iray nantsangana ny taona 2001, ivondronan’ireo fikambanan’ny tantsaha mpamokatra maro, izay mivoy ny hisian’ny firaisankina sy firaisan-tsaina ary ny fiaraha-miasa matotra, mirindra mba hampahomby ny asa fampivoarana eny ambanivohitra. Namokatra ity « site web » ity ary izahay mba hahafahana mifanerasera bebe kokoa na eto an-toerana na any ivelany, izany hoe eran’izao tontolo izao.

Ny hametraka ny fiandrianana ara-tsakafo eto Madagasikara no imatimatesan’ny CPM, ka itolomany ao anatin’ny faritra 22. Mba hipetrahan’izany fiandrianana ara-tsakafo izany am-pitoniana, dia manao ezaka mafy amin’ny fiarovana ny zo sy ny tombontsoan’ny tantsaha izy, amin’ny alalan’ireo mpitarika ao aminy amin’ny fanaovana « Lobbying et plaidoyer » amin’izay mety ho manohitohina ny Zo sy ny tombontsoan’ny tantsaha mpamokatra. Amin’ny maha « Société civile » ny CPM dia ataony vaindohan-draharaha koa ny fanabeazana ny olom-pirenena hahatsiaro ho tompon’andraikitra mandrakariva amin’ny fampandrosoana ny firenena. Ny CPM dia resy lahatra tanteraka fa tsy maintsy mifanindran-dalana ny lafiny fifandraisana sy ny fampandrosoana, ary ny fandraisana andraikitry ny tsirairay, fa indrindra ny fikambanana tantsaha no antoka iray hampahomby ny fampandrosoana maharitra.

Mba hatratrarana ireo tanjona ireo, dia miara-miasa amin’ny Fivondronamben’ny tantsaha any ivelany sy eto an-toerana koa izy.

Isaorana entoana ireo rehetra nanampy tamin’ny fanatontosana ity “tranokala” ity. Misaotra indrindra amin’ny fitsidihanareo azy. Koa alao hery ary ry namana isany, fa ny fampandrosoana tsy efany irery “Ny Firaisankina rahateo no hery” hoy ny fahendren’ny razantsika, izay noraisina ho teny famporisihana eo anivon’ny mpikatroka CPM. Andao hifanome Tanana, ho fampisondrotana ny tontolo ambanivohitra. Hampiaina tanteraka ny toe-karentsika.

Ny Filoha Nasionaly